Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Babski Concept

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w Babski Concept (zwany dalej Salonem) ul Koszykowa 47/Lu7, 00-659 Warszawa.
 2. Klienci Babski Concept, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.
  • 2. KLIENCI
  1. Klientem Salonu może być każda osoba, która jest pełnoletnia.
  2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekuna (w tym ustawowego).
  3. Pracownik Salonu jest upoważniony do żądania stosownej zgody na piśmie lub potwierdzonej ustnie, w tym w rozmowie telefonicznej.
  • 3. PRACOWNICY
  1. Pracownicy Salonu są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku. Posiadają certyfikaty, atesty oraz zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
  2. Pracownik Salonu, przez przystąpieniem do zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbać o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
  3. Pracownik przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekuje stanowisko oraz dokładnie myje i dezynfekuje ręce.
  4. Pracownik zobowiązany jest do utrzymania swoich paznokci w takim stanie, aby zminimalizować możliwość zarysowań lub skaleczeń klienta w trakcie zabiegów.
  5. Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
  6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klient powinien zgłosić menadżerowi lub innemu członkowi kadry Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.
  • 4. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO
  1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu, są myte i dezynfekowane przynajmniej raz dziennie.
  2. Pracownicy są zobowiązani do wykonywania badań stwierdzających ich zdolność do wykonywania zawodu oraz badań zdrowotnych w celu wyeliminowania chorób, infekcji, schorzeń, i dolegliwości, który mogłyby narazić klienta na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na klienta.
  3. Pracownik Salonu, który ma skaleczenia, otwarte rany lub sączące się zmiany skórne, nie dające się zabezpieczyć, są wyłączeni ze świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
  4. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta w czasie zabiegu, zabieg jest natychmiast przerwany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie zdezynfekowane i zabezpieczone sterylnym opatrunkiem, odpowiednim do skali zranienia. Przerwany zabieg dokończony jest w dogodnym terminie dla Klienta, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wygojeniu.
  5. W Salonie stosujemy wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone przez Sanepid, przeznaczone do pracy w gabinetach kosmetycznych.
  • 5. ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETYCZNYCH
  1. Przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
  2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje.
  3. W przypadku poważniejszych zabiegów i możliwych powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemną zgodę Klienta oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
  4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek poinformować Pracownika Salonu o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu a zwłaszcza:  chorobach serca, wstawionym rozruszniku serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej tkanki łącznej.
  5. Klient powinien każdorazowo potwierdzić aktualność wywiadu o stanie zdrowia i przekazanych informacji, jeżeli kolejny zabieg wykonywany jest ok. 2 tygodni po ostatnim wywiadzie.
  6. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności powinny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
  7. Klient proszony jest o informowanie o swoim samopoczuciu w trakcie czasu trwania zabiegu.
  8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
  9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  • 6. PŁATNOŚĆ
  1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem www. babskiconcept.pl oraz w aplikacji Booksy.
  2. W Salonie można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą z użyciem terminala.
  3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości.
  4. Dysponujemy kartami upominkowymi i karnetami płatnymi z góry, które uprawniają do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie lub za określoną kwotę.
  • 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki, torebki, które Klient powinien trzymać przy sobie.
  2. Niezastosowanie się klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia o stanie zdrowia i przeciwwskazań, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
  3. Salon nie odpowiada za niezadowolenie klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
  4. Salon nie zajmuje się i nie pilnuje dzieci Klienta w trakcie wykonywania zabiegu oraz nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki niedopilnowania w trakcie przebywania dziecka w Salonie.
  • 8. REZERWACJA
  1. Klient może umówić się na wizytę na konkretny termin osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez aplikację Booksy.
  2. Niepojawienie się Klienta w umówionym wcześniej terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta. Taka sytuacja może mieć miejsce po wcześniejszym uprzedzeniu Klienta i  wyjaśnieniu problemu.
  3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
  4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone, zgodnie z rekomendacją Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg pobierana jest cena w pełnej wysokości.
  5. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
  6. W wyjątkowych przypadkach, Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu na 24 godziny przed jego terminem. Jednocześnie zostanie uzgodniony inny, dogodny termin dla klienta wykonania zabiegu.
  7. Pierwszeństwo na termin wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
  • 9. REKLAMACJE
  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest potwierdzenie faktu, że dany zabieg został wykonany w Salonie.
  2. Reklamację składa się w formie pisemnej, osobiście w Salonie lub za pomocą wiadomości
  3. e-mail na adres salon.koszykowa@babskiconcept.pl. Wskazane jest dołączenia do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od momentu jej dostarczenia.
  5. W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego lub zaproponuje inną formę zadośćuczynienia.
  6. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni.
  7. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw reklamacji.
  • 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
  2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
  • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Każdy klient ma prawo wglądu do Regulaminu i cennika na jakie powołuje się Salon lub jego pracownicy.
  2. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowe postanowienia są wiążące do momentu ich publikowania w Salonie. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
  3. Wszystkie spory wynikające ze świadczenia usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
  4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021r.
  • PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
  1. Karta upoważnia do skorzystania z dowolnego zabiegu na dłonie, stopy, henny brwi i rzęs, liftingu rzęs, wybranych zabiegów kosmetycznych twarzy i ciała, ze zniżką wynikającą z karty
  2. Klient otrzymuje jedną pieczątkę przy każdej wizycie przekraczającej kwotę 50 zł, bez względu na ilość wykonanych usług.
  3. Aby otrzymać pieczątkę, kartę stałego klienta należy okazać bezpośrednio po wizycie. Pieczątki nie będą podbijane za wizyty zrealizowane w dniach ubiegłych.
  4. Karta jest imienna, może z niej korzystać tylko jedna osoba.
  5. Z promocji wyłączone są zabiegi medycyny estetycznej, mezoterapii, Geneo, oraz pakiety  Endermolologii Alliance, oraz kostium LPG
  6. Rabat naliczany jest od najtańszego zabiegu.
  7. Promocje nie łączą się ze sobą.